Scroll to top

¿Què és una Màquina de Rectificat?

En el mecanitzat i rectificat de peces existeixen dos processos pel qual se li dóna forma a una peça per eliminació de material. Aquests processos són el d’arrencada d’encenall o abrasió, els quals es fan amb una màquina rectificadora.

En el procés de rectificat per abrasió, el tall que s’utilitza per a eliminar material no aquesta definit. Una de les eines per a poder realitzar un mecanitzat per abrasió és la rectificadora.

Què és una màquina rectificadora

La màquina rectificadora és una eina que realitza el procés de mecanitzat per abrasió. Té com a eina d’arrencada de material una roda abrasiva robusta el que fa que no tingui un tall definit.

Amb aquesta maquina, en rectificar s’obté un acabat de la peça amb dimensions més precises i menors rugositats que un procés d’arrencada d’encenall.

Perquè serveix una màquina rectificadora

El rectificat és un procés realitzat en peces que tenen certes toleràncies molt petites. Aquestes poden ser dimensionals (com a diàmetre, longitud o angle) o d’acabat superficial (com a rugositat, ratlles, impureses).

El rectificat de peces es realitza moltes vegades després d’un procés d’arrencada d’encenall. Es realitza l’arrencada d’encenall per a eliminar àrees més grans, i després es deixa un excedent que serà eliminat mitjançant abrasió (amb la màquina rectificadora). El resultat serà més precís i prolix.

Com funciona una màquina de rectificació

La rectificadora és una maquina de complex funcionament però fàcil d’usar. Primer que res perquè rebi energia s’ha d’accionar l’electroimant. El electroimant sàrria l’encarregat de sostenir la peça i que no es mogui.

Una vegada col·locada la peça en l’electroimant, encenem la maquina i s’encén el moll que comença a girar. Després comencem a moure els volants que fan moure l’electroimant en les direccions x, i.

NOTA: En rectificadores de gran port sol haver-hi una bomba hidràulica perquè els moviments en rectificar no siguin pesats o duros.

Deixem la peça sota el moll i  mitjançant el volant que mou el moll en la direcció z, anem baixant fins que el moll entri en contacte amb la peça.

Després mitjançant el control automàtic deixem que l’electroimant oscil·li de forma tal per a aconseguir les dimensions i l’acabat desitjat.

Tipus de maquines rectificadores

Existeixen diversos tipus de rectificadores que poden dependre de l’objectiu (pot ser per a acabats superficials, precisions dimensionals), de la peça a rectificar, de la tecnologia utilitzada, de la seva grandària o necessitat de repeticions, entre altres.

NOTA: L’enorme grau de precisió d’una rectificadora *CNC és a penes mesurable amb micròmetres.

Rectificadores planes o de superfície
Rectificadores frontals: En les rectificadores frontals el queixal se situa sobre un eix horitzontal i es desplaça de forma rectilínia sobre la peça (de dreta a esquerra). S’utilitza per a eliminar de forma ràpida el material, amb menor precisió que altres rectificadores.
Rectificadores tangencials: En aquest cas el queixal gira sobre un eix vertical amb moviment circular i pendular, la qual cosa ocasiona el rectificat tangencial. En aquests casos els treballs realitzats són molt més precisos.
Rectificadores cilíndriques
Rectificadores cilíndriques externes:  El rectificat es realitza sobre el cilindre extern d’una peça. Això permet que la peça pugui girar en la mateixa direcció que el queixal.
Rectificadores cilíndriques internes: En aquest cas el rectificat es realitza a l’interior d’una peça cilíndrica buida. El queixal ha de ser sempre de diàmetre menor que l’interior de la peça
Rectificadores cilíndriques sense centre: És per al rectificat de peces cilíndriques petites. En aquest cas els queixals són dos que giren en la mateixa direcció i la peça es col·loca entre mitjà d’aquestes.
Màquines de Rectificat universals

Són les encarregades de mecanitzar cossos de revolució el que fa que siguin maquines mes grans i robustes que les altres. Aquestes maquines serveixen per a produir entre altres coses, *arboles de lleva, pistons, camises, *cigueñales, etc.

Maquina rectificadora *CNC

Aquestes maquines van ser conseqüència de l’avanç tecnològic.  Les rectificadores amb *CNC són maquines que realitzen el mateix procediment, solament que sota control és informatitzat.

Això té diverses o millor dit molts avantatges:

Disminució de la intervenció de l’operari en ser automàtica.
Millorament en els temps d’operació.
Augment de la precisió de l’acabat.
Possibilitat de programar i establir una sèrie de passos a seguir.

Related posts

Post a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *